Nõuded ja tingimused

 

Indeks:

Artikkel 1 - Mõisted

Artikkel 2 - Ettevõtja isik

Artikkel 3 - Kohaldatavus

Artikkel 4 - Pakkumine

Artikkel 5 - leping

Artikkel 6 - Taganemisõigus

Artikkel 7 – Kulud taganemise korral

Artikkel 8 - Taganemisõiguse välistamine

Artikkel 9 - hind

Artikkel 10 – Vastavus ja garantii

Artikkel 11 - Kättetoimetamine ja täitmine

Artikkel 12 - Kestustehingud: kestus, tühistamine ja pikendamine

Artikkel 13 - Maksmine

Artikkel 14 - Kaebuste esitamise kord

Artikkel 15 - Vaidlused

Artikkel 16 – Täiendavad või kõrvalekalduvad sättedArtikkel 1 - Mõisted

Nendel tingimustel:

Taganemisperiood: periood, mille jooksul tarbija saab kasutada oma taganemisõigust;

Tarbija: füüsiline isik, kes ei tegutse kutse- ega äritegevuses ning sõlmib LittleLelooga kauglepingu

Päev: kalendripäev;

Tehingu kestus: kaugleping, mis on seotud mitmete toodete ja/või teenustega, mille tarne- ja/või ostukohustus jaotatakse aja peale;

Vastupidav andmekandja: mis tahes vahend, mis võimaldab tarbijal või LittleLelool talle isiklikult adresseeritud informatsiooni talletada viisil, mis võimaldab edaspidi tutvumist ja salvestatud teabe muutmatut taasesitamist.

Taganemisõigus: tarbija võimalus kauglepingust taganeda järelemõtlemisaja jooksul;

Näidisvorm: LittleLeloo taganemisavalduse näidisvorm, mille tarbija saab täita, kui ta soovib oma taganemisõigust kasutada.

Ettevõtja (LittleLeloo): füüsiline või juriidiline isik, kes pakub tarbijatele tooteid ja/või teenuseid vahemaa tagant;

Kaugleping: kokkulepe, millega LittleLeloo poolt organiseeritud toodete ja/või teenuste kaugmüügi süsteemi raames kuni lepingu sõlmimiseni (kaasa arvatud) kasutatakse ainult üht või mitut kaugsuhtlustehnikat;

Kaugsuhtlustehnika: vahendid, mida saab kasutada lepingu sõlmimiseks, ilma et
tarbija ja LittleLeloo tulevad samaaegselt kokku samas ruumis.

Tingimused: käesolevad LittleLeloo üldtingimused.Artikkel 2 - Ettevõtja isik

Kaubanduskoja number: 72686790

KM: NL001849391B75

Registreeritud ärinimi Kaubanduskoda: LittleLeloo

Ettevõtte omanik: Jessica Hendrickx

Ettevõtte aadress: Van der Duinstraat 128, 5161 BS, Sprang-Capelle

Telefoninumber: ( +31 ) 06-48514851

E-posti aadress: Hello@artbyjessy.com

Veebisait: ArtbyJessy.com


 Artikkel 3 - Kohaldatavus

Need üldtingimused kehtivad iga LittleLeloo pakkumise ning LittleLeloo ja tarbija vaheliste kauglepingute ja tellimuste kohta.

Enne kauglepingu sõlmimist tehakse tarbijale kättesaadavaks käesolevate üldtingimuste tekst. Kui see ei ole mõistlikult võimalik, siis enne kauglepingu sõlmimist märgitakse, et üldtingimustega saab LittleLeloos tutvuda ja need saadetakse tarbija soovil esimesel võimalusel tasuta.

Kui kaugleping sõlmitakse erandina eelmisest lõikest ja enne kauglepingu sõlmimist elektrooniliselt, saab käesolevate üldtingimuste teksti teha tarbijale elektrooniliselt kättesaadavaks nii, et tarbijal oleks viisil saab salvestada vastupidavale andmekandjale. Kui see ei ole mõistlikult võimalik, märgitakse enne kauglepingu sõlmimist, kus üldtingimustega saab elektrooniliselt tutvuda ning tarbija soovil saadetakse need tasuta elektroonilisel teel või muul viisil.

Juhul, kui lisaks käesolevatele üldtingimustele kehtivad konkreetsed toote- või teenusetingimused, kohaldatakse teist ja kolmandat lõiget mutatis mutandis ning tarbija võib vastuoluliste üldtingimuste korral alati tugineda kohaldatavale sättele, mis on kõige soodsam. talle. on.

Kui üks või mitu käesolevate üldtingimuste sätet on igal ajal täielikult või osaliselt kehtetud või hävitatud, siis leping ja need tingimused jäävad puutumatuks ning kõnealune säte asendatakse sättega, et originaali ulatus on sama. kui võimalik.

Olukordi, mida käesolevates üldtingimustes ei reguleerita, tuleb hinnata käesolevate üldtingimuste vaimus.

Meie tingimuste ühe või mitme sätte selgituse või sisu ebaselgust tuleks selgitada nende tingimuste vaimus.


Artikkel 4 - Pakkumine

Kui pakkumise kehtivusaeg on piiratud või selle pakkumine sõltub tingimustest, on see pakkumises sõnaselgelt öeldud.

Pakkumine on ilma kohustusteta. LittleLelool on õigus pakkumist muuta ja kohandada.

Pakkumine sisaldab pakutavate toodete ja/või teenuste täielikku ja täpset kirjeldust. Kirjeldus on piisavalt üksikasjalik, et tarbija saaks pakkumist õigesti hinnata. Kui LittleLeloo kasutab pilte, on need pakutavate toodete ja/või teenuste tõeline peegeldus. Ilmsed vead või ilmsed vead pakkumises ei seo LittleLeloo.

Kõik pakkumises olevad pildid, spetsifikatsioonid ja teave on soovituslikud ja ei saa kaasa tuua hüvitist ega lepingu lõpetamist.

Toodetega pildid peegeldavad tõepäraselt pakutavaid tooteid. LittleLeloo ei saa garanteerida, et kuvatavad värvid vastavad täpselt toodete tegelikele värvidele.

Iga pakkumine sisaldab sellist teavet, et tarbijal on selge, millised õigused ja kohustused on seotud pakkumise vastuvõtmisega. See puudutab eelkõige järgmist:

hind koos maksudega;

saatmiskulud;

viis, kuidas leping sõlmitakse ja millised toimingud on selleks vajalikud;

kas taganemisõigus kehtib või mitte;

lepingu maksmise, kohaletoimetamise ja täitmise viis;

pakkumise vastuvõtmise tähtaeg või periood, mille jooksul LittleLeloo hinda garanteerib;

kaugside tariifi tase, kui kaugsidetehnika kasutamise kulud on arvutatud kasutatava sidevahendi tavapärasest põhitariifist erineval alusel;

kas leping esitatakse pärast sõlmimist ja kui jah, siis kuidas tarbija saab sellega tutvuda;

viis, kuidas tarbija saab enne lepingu sõlmimist kontrollida tema poolt lepingu alusel esitatud andmeid ja vajadusel neid parandada;

mis tahes muud keeled, milles saab lepingu sõlmida lisaks hollandi keelele;

tegevusjuhendid, millele LittleLeloole kohaldatakse, ja viis, kuidas tarbija saab nende käitumisjuhistega elektrooniliselt tutvuda; ja

kauglepingu minimaalne kestus pikendatud tehingu korral.

Saadaval suurused, värvid, materjali tüüp


Artikkel 5 - leping

Leping sõlmitakse vastavalt lõikes 4 sätestatule pakkumisega tarbija poolt vastuvõtmise ja vastavate tingimuste täitmise hetkel.

Kui tarbija on pakkumise elektrooniliselt aktsepteerinud, kinnitab LittleLeloo koheselt elektrooniliselt pakkumise vastuvõtmise kättesaamist. Kuni LittleLeloo ei ole selle akti kättesaamist kinnitanud, võib tarbija lepingu lõpetada.

Kui leping luuakse elektrooniliselt, rakendab LittleLeloo asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid andmete elektroonilise edastamise ja turvalise veebikeskkonna tagamiseks. Kui tarbija saab maksta elektrooniliselt, rakendab LittleLeloo selleks asjakohaseid turvameetmeid.

LittleLeloo saab – õiguslike raamistike piires – anda teada, kas tarbija suudab oma maksekohustusi täita, samuti kõiki neid fakte ja tegureid, mis on olulised kauglepingu vastutustundlikuks sõlmimiseks. Kui LittleLeloo selle uurimistöö põhjal. mõjuvatel alustel lepingut mitte sõlmida, on tal õigus korraldusest või nõudest motiveeritult keelduda või lisada täitmisele eritingimused.

LittleLeloo saadab koos toote või teenusega kirjalikult või viisil, et tarbija saaks seda püsivale andmekandjale juurdepääsetaval viisil salvestada:

a. LittleLeloo esinduse külastusaadress, kuhu tarbija saab kaebustega pöörduda;

b. tingimused ja viis, kuidas tarbija saab taganemisõigust kasutada, või selge avaldus taganemisõiguse välistamise kohta;

c. teave garantiide ja olemasoleva teenuse kohta pärast ostu;

d. käesolevate tingimuste artikli 4 lõikes 3 sisalduv teave, välja arvatud juhul, kui LittleLeloo on selle teabe tarbijale juba enne lepingu sõlmimist esitanud;

e. lepingu lõpetamise nõuded, kui leping on kestusega üle ühe aasta või tähtajatu.

Pikendatud tehingu puhul kehtib eelmises lõigus sätestatu ainult esimese tarne korral.

Iga leping sõlmitakse asjaomaste toodete piisava kättesaadavuse peatamise tingimustel.


Artikkel 6 - Taganemisõigus

Toodete tarnimisel:

Tarbijal on toodete ostmisel võimalus 14 päeva jooksul leping põhjust avaldamata üles öelda. See järelemõtlemisperiood algab järgmisel päeval pärast toote kättesaamist tarbija või tarbija poolt eelnevalt määratud ja LittleLeloole teatavaks tehtud isiku poolt.

Tarbija suhtub järelemõtlemisajal toote ja pakendiga ettevaatlikult. Ta pakib toote lahti või kasutab seda ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik, et hinnata, kas ta soovib toodet endale jätta. Kui ta kasutab taganemisõigust, tagastab ta toote koos kõigi tarvikutega ja – kui see on mõistlikult võimalik – originaalseisundis ja -pakendis LittleLeloole vastavalt LittleLeloo poolt antud mõistlikele ja selgetele juhistele.

Kui tarbija soovib oma taganemisõigust kasutada, on ta kohustatud sellest LittleLeloole teada andma 14 päeva jooksul pärast toote kättesaamist. Tarbija peab sellest teatama näidisvormi abil. Pärast seda, kui tarbija on andnud teada, et soovib kasutada taganemisõigust, peab klient kauba tagastama 14 päeva jooksul. Tarbija peab tõendama, et tarnitud kaup on õigeaegselt tagastatud, näiteks saatetõendiga. Kui klient ei ole pärast lõigetes 2 ja 3 nimetatud tähtaegade möödumist teatanud oma soovist kasutada taganemis- või taganemisõigust. Toodet ei ole LittleLeloole tagastatud, on müük fakt.

Teenuste osutamisel:

Teenuse osutamisel on tarbijal võimalus leping põhjust avaldamata üles öelda vähemalt 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimise päevast.

Tarbija keskendub taganemisõiguse kasutamiseks LittleLeloo poolt pakkumisega ja/või hiljemalt kohaletoimetamisel antud mõistlikele ja selgetele juhistele.


Artikkel 7 – Kulud taganemise korral

Kui tarbija kasutab taganemisõigust, on kauba tagastamise kulud tema kanda.

Kui tarbija on summa tasunud, tagastab LittleLeloo selle summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tühistamist. Tingimuseks on, et LittleLeloo on toote juba tagasi saanud või saab esitada veenva tõendi täieliku tagastamise kohta.


Artikkel 8 - Taganemisõiguse välistamine

LittleLeloo saab välistada tarbija taganemisõiguse lõigetes 2 ja 3 kirjeldatud toodete puhul. Taganemisõiguse välistamine kehtib vaid juhul, kui LittleLeloo on seda pakkumises selgelt väljendanud, vähemalt õigeaegselt enne lepingu sõlmimist.

Taganemisõiguse välistamine on võimalik ainult toodete puhul:

a. mille LittleLeloo on kehtestanud vastavalt tarbija spetsifikatsioonidele;

b. mis on oma olemuselt selgelt isiklikud;

c. mida nende olemuse tõttu ei saa tagastada;


Artikkel 9 - hind

Pakkumises märgitud perioodil pakutavate toodete ja/või teenuste hindu ei tõsteta, välja arvatud käibemaksumäärade muutumisest tingitud hinnamuutused.

Vastupidiselt eelmisele lõigule saab LittleLeloo pakkuda tooteid või teenuseid, mille hinnad sõltuvad finantsturu kõikumisest ja mida LittleLeloo ei mõjuta, muutuvate auhindadega. Pakkumises on märgitud kõikumiste link ja asjaolu, et kõik nimetatud hinnad on sihthinnad. Hinnatõus 3 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult juhul, kui see tuleneb seadusest tulenevatest määrustest või sätetest.

Hinnatõusud alates 3 kuud pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult juhul, kui LittleLeloo on seda ette näinud ja:

a. need tulenevad seadustest või eeskirjadest; või

b. tarbijal on õigus leping üles öelda hinnatõusu jõustumise päevast.

Toodete või teenuste pakkumises märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu.

Kõik hinnad sisaldavad trüki- ja trükivigu. Trüki- ja trükivigade tagajärgede eest ei vastuta. Trüki- ja trükivigade korral ei ole LittleLeloo kohustatud toodet vale hinnaga tarnima.


Artikkel 10 – Vastavus ja garantii

LittleLeloo garanteerib, et tooted ja/või teenused vastavad lepingule, pakkumises märgitud spetsifikatsioonidele, mõistlikele töökindluse ja/või kasutatavuse nõuetele ning lepingu sõlmimise kuupäeval kehtinud õigusnormidele ja/või valitsuse määrustele. Kokkuleppel annab LittleLeloo garantii ka toote sobilikkuse muuks kui tavakasutuseks.

LittleLeloo, tootja või maaletooja poolt antud garantii ei mõjuta seaduslikke õigusi ja nõudeid, mida tarbija saab lepingu alusel LittleLeloo vastu esitada.

Kõikidest defektidest või valesti tarnitud toodetest tuleb LittleLeloole kirjalikult teatada 2 nädala jooksul peale tarnimist. Tagastatavad tooted peavad olema originaalpakendis ja uues seisukorras.

LittleLeloo garantiiaeg vastab tootja garantiiajale. LittleLeloo ei vastuta kunagi toodete lõpliku sobivuse eest tarbija iga üksiku kasutuskorra jaoks ega ka toodete kasutamist või kasutamist puudutavate nõuannete eest.

Garantii ei kehti, kui:

Tarbija on tarnitud tooted ise parandanud ja/või töötlenud või lasknud parandada ja/või töödelda kolmandatel isikutel;

Tarnitud tooted puutuvad kokku ebatavalistes tingimustes või muul viisil hooletu käsitsemisega või LittleLeloo juhistega vastuolus ja/või pakendil olevaid juhiseid töödeldakse; Ebapiisavus on täielikult või osaliselt tingitud eeskirjadest, mille valitsus on kehtestanud või kavatseb kehtestada. kasutatud materjalide olemus või kvaliteet.


Artikkel 11 - Kättetoimetamine ja täitmine

LittleLeloo suhtub tootetellimuste vastuvõtmisel ja täitmisel ning teenuste osutamise taotluste hindamisel suurima võimaliku hoolsusega.

Tarnekoht on aadress, mille tarbija on ettevõttele teatavaks teinud.

Pidades silmas käesoleva artikli lõikes 4 sätestatut, täidab LittleLeloo vastuvõetud tellimused mugava kiirusega, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul, kui tarbija ei ole nõustunud pikema tarneperioodiga. Kui kohaletoimetamine viibib või kui tellimust ei ole võimalik täita või see on osaliselt teostatav, saab tarbija sellekohase teate hiljemalt 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist. Sel juhul on tarbijal õigus leping ilma kuludeta lõpetada. Tarbijal ei ole õigust hüvitisele.

Kõik tarnetingimused on soovituslikud. Tarbijal ei ole õigusi nimetatud perioodidelt. Tähtaja ületamine ei anna tarbijale õigust hüvitisele.

Lõpetamise korral vastavalt käesoleva artikli lõikele 3 tagastab LittleLeloo tarbija makstud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingu lõpetamist.

Kui tellitud toote kohaletoimetamine osutub võimatuks, püüab LittleLeloo teha asendustoote kättesaadavaks. Hiljemalt üleandmise ajal teatatakse selgelt ja arusaadavalt, et tarnitakse asenduskaup. Asenduskaupade puhul ei saa välistada taganemisõigust. Igasuguse tagastussaadetise kulud kannab LittleLeloo.

Toodete kahjustumise ja/või kaotsimineku risk lasub LittleLelool kuni tarbijale üleandmiseni või LittleLeloole eelnevalt määratud esindajal, kui ei ole sõnaselgelt kokku lepitud teisiti.


Artikkel 12 - Kestustehingud: kestus, tühistamine ja pikendamine

Tühistamine

Tarbija saab tähtajatult sõlmitud lepingu, mis laieneb toodete (sh elektri) või teenuste korralisele kohaletoimetamisele, igal ajal üles öelda, järgides kokkulepitud taganemisreegleid ja kuni ühekuulist etteteatamistähtaja. .

Tarbijal on võimalik sõlmida tähtajaline leping, mis ulatub toodete (sh elektri) või teenuste regulaarsele kohaletoimetamisele, igal ajal lõpupoole. tähtajaline üles öelda, järgides kokkulepitud ülesütlemisreegleid ja etteteatamistähtaega mitte rohkem kui üks kuu.

Tarbijad saavad eelmistes lõigetes nimetatud lepinguid:

tühistada mis tahes ajal ja ei piirdu ainult lepingu lõpetamisega kindlal ajal või perioodil;

vähemalt tühistama samal viisil, nagu need tema sõlmisid;

alati tühistada sama etteteatamistähtajaga, nagu LittleLeloo on enda jaoks ette näinud.

Laiendamine

Tähtajalist lepingut, mis laieneb toodete (sh elektri) või teenuste regulaarsele tarnimisele, ei või vaikimisi uuendada ega tähtajaliselt pikendada.

Erinevalt eelmisest lõikest võib tähtajalist lepingut, mis laieneb päevauudiste ning nädalalehtede ja ajakirjade regulaarsele kohaletoimetamisele, vaikimisi pikendada tähtajaliselt kuni kolmeks kuuks, kui tarbija nõustub selle pikendatud lepinguga. pikendamise lõppu saab üles öelda mitte pikema kui ühekuulise etteteatamistähtajaga.

Tähtajaliselt sõlmitud lepingut, mis ulatub kauba või teenuse regulaarsele kohaletoimetamisele, võib vaikimisi tähtajatult pikendada ainult juhul, kui tarbija võib igal ajal üles öelda kuni ühekuulise etteteatamistähtajaga ja etteteatamistähtaeg kuni kolm kuud, kui leping laieneb päeva-, uudiste- ja nädalalehtede ja ajakirjade regulaarsele, kuid harvem kui kord kuus kättetoimetamisele.

Piiratud kestusega lepingut päeva-, uudiste- ja nädalalehtede ja ajakirjade regulaarseks tarnimiseks (proovi- või tutvustustellimus) ei jätkata vaikimisi ja see lõpeb automaatselt pärast proovi- või tutvustusperioodi.

Kallis

Kui leping kestab üle ühe aasta, võib tarbija lepingu igal ajal üles öelda kuni ühekuulise etteteatamistähtajaga, välja arvatud juhul, kui enne kokkulepitud tähtaja lõppu ülesütlemine on mõistlikkuse ja õigluse tõttu vastuolus.


Artikkel 13 - Maksmine

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb tarbija võlgnetavad summad tasuda 7 tööpäeva jooksul pärast artikli 6 lõikes 1 osutatud järelemõtlemisperioodi algust. Teenuse osutamise kokkuleppe korral algab see periood pärast tarbija on saanud kinnituse kokkuleppe kohta.

Tarbijal on kohustus edastatud või esitatud makseandmete ebatäpsustest viivitamata LittleLeloole teatada.

Tarbija maksejõuetuse korral on LittleLeloo'l õigus seadusest tulenevatel piirangutel nõuda tarbijale eelnevalt teatavaks tehtud mõistlikud kulud.


Artikkel 14 - Kaebuste esitamise kord

LittleLeloo'l on laialdaselt avalikustatud kaebuste menetlemine ja see käsitleb kaebusi vastavalt sellele kaebuste esitamise korrale.

Pretensioonid lepingu täitmise kohta tuleb esitada LittleLeloole täielikult ja selgelt kirjeldatuna 7 päeva jooksul peale tarbija poolt puuduste avastamist.

LittleLeloole esitatud kaebustele vastatakse 14 päeva jooksul alates nende laekumisest. Kui kaebus nõuab ettenähtavalt pikemat menetlemisaega, vastab LittleLeloo 14 päeva jooksul kättesaamise teatega ning teatab, millal on tarbijal oodata täpsemat vastust.


Artikkel 15 - Vaidlused

LittleLeloo ja tarbija vaheliste lepingute puhul, mille suhtes kehtivad need üldtingimused, kohaldatakse ainult Hollandi seadusi. Isegi kui tarbija elab välismaal.


Artikkel 16 – Täiendavad või kõrvalekalduvad sätted

Täiendavad sätted või käesolevatest tingimustest kõrvale kaldumine ei tohi olla tarbija kahjuks ja peabki olema
salvestada kirjalikult või nii, et tarbija saab neid ligipääsetaval viisil säilituspaberil säilitada
keskmise.