Käyttöehdot

 

Indeksi:

1 artikla - Määritelmät

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

3 artikla - Soveltaminen

4 artikla - Tarjous

5 artikla - Sopimus

6 artikla - Peruuttamisoikeus

7 artikla – Peruuttamisesta aiheutuvat kulut

8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

9 artikla - Hinta

Artikla 10 – Vaatimustenmukaisuus ja takuu

11 artikla - Toimitus ja toteutus

12 artikla - Tapahtumien kesto: kesto, peruutus ja jatkaminen

13 artikla - Maksu

14 artikla - Valitusmenettely

15 artikla - Riidat

16 artikla – Lisä- tai poikkeavat määräykset1 artikla - Määritelmät

Näissä olosuhteissa:

Sopimuksen voimassaoloaika: ajanjakso, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja tekee etäsopimuksen LittleLeloon

Päivä: kalenteripäivä;

Kaupan kesto: etäsopimus, joka liittyy sarjaan tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajalle;

Kestävä tietoväline: mikä tahansa keino, jonka avulla kuluttaja tai LittleLeloo voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa tallennetun tiedon myöhemmin kuulemisen ja muuttamattoman jäljentämisen.

Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa;

Mallilomake: LittleLeloo-mallin peruuttamislomake, jonka kuluttaja voi täyttää, jos hän haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan.

Yrittäjä (LittleLeloo): luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluita kuluttajille etänä;

Etäsopimus: sopimus, jossa LittleLeloon järjestämän tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntijärjestelmän puitteissa, sopimuksen tekemiseen asti, käytetään vain yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa;

Etäviestintätekniikka: keino, jolla voidaan tehdä sopimus ilman
kuluttaja ja LittleLeloo yhdessä samassa huoneessa samaan aikaan.

Ehdot: LittleLoon nykyiset yleiset ehdot.2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

Kauppakamarin numero: 72686790

ALV: NL001849391B75

Rekisteröity toiminimi Kauppakamari: LittleLeloo

Yrityksen omistaja: Jessica Hendrickx

Yrityksen osoite: Van der Duinstraat 128, 5161 BS, Sprang-Capelle

Puhelinnumero: ( +31 ) 06-48514851

Sähköpostiosoite: Hello@artbyjessy.com

Verkkosivusto: ArtbyJessy.com


 3 artikla - Soveltaminen

Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia LittleLeloo-tarjouksia ja kaikkia LittleLeloon ja kuluttajan välisiä etäsopimuksia ja tilauksia.

Ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten sopimusehtojen tekstit saatetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ilmoitetaan ennen etäsopimuksen tekemistä, että yleiset ehdot ovat nähtävissä LittleLeloossa ja ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta mahdollisimman pian.

Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden yleisten ehtojen teksti voidaan saattaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi tapa voidaan tallentaa kestävälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin ehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä veloituksetta sähköisesti tai muuten.

Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan tiettyjä tuote- tai palveluehtoja, sovelletaan toista ja kolmatta kohtaa soveltuvin osin ja kuluttaja voi ristiriitaisten yleisten ehtojen sattuessa aina vedota sovellettavaan sääntöön, joka on edullisin. hänelle. On.

Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen ehto milloin tahansa on kokonaan tai osittain mitätön tai tuhoutunut, sopimus ja nämä ehdot pysyvät ennallaan ja kyseinen ehto korvataan ehdolla, jonka mukaan alkuperäisen ehdon soveltamisalaa lähestytään mahdollisimman.

Tilanteet, joita ei ole säännelty näissä yleisissä ehdoissa, on arvioitava näiden yleisten ehtojen "hengessä".

Epäselvyyden puute yhden tai useamman käyttöehtojemme kohdan selityksestä tai sisällöstä tulee selittää näiden ehtojen "hengessä".


4 artikla - Tarjous

Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen sovelletaan ehtoja, se mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.

Tarjous on velvoton. LittleLeloolla on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.

Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos LittleLeloo käyttää kuvia, ne ovat todellinen heijastus tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Ilmeiset virheet tai ilmeiset virheet tarjouksessa eivät sido LittleLelooa.

Kaikki tarjouksen kuvat, tekniset tiedot ja tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi johtaa hyvitykseen tai sopimuksen purkamiseen.

Tuotteet sisältävät kuvat ovat todellinen heijastus tarjotuista tuotteista. LittleLeloo ei voi taata, että näytetyt värit vastaavat tarkasti tuotteiden todellisia värejä.

Jokainen tarjous sisältää sellaista tietoa, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen. Tämä koskee erityisesti:

hinta veroineen;

mahdolliset lähetyskustannukset;

tapa, jolla sopimus tehdään ja mitä toimia tämä edellyttää;

sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei

maksutapa, toimitus ja sopimuksen toteutus;

tarjouksen hyväksymisaika tai aika, jonka kuluessa LittleLeloo takaa hinnan;

etäviestintätariffin taso, jos etäviestintätekniikan käyttökustannukset on laskettu muulla perusteella kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perustariffin perusteella;

tehdäänkö sopimus sopimuksen tekemisen jälkeen ja jos on, miten kuluttaja voi tutustua sopimukseen;

tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa hänen sopimuksensa perusteella toimittamat tiedot ja tarvittaessa korjata ne;

kaikki muut kielet, joilla sopimus voidaan tehdä hollannin kielen lisäksi;

LittleLelooon sovellettavat käytännesäännöt ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja

etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos liiketoimia pidennetään.

Saatavilla koot, värit, materiaalityypit


5 artikla - Sopimus

Sopimus syntyy, jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja sitä vastaavat ehdot täyttyvät.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, LittleLeloo vahvistaa välittömästi sähköisesti vastaanottaneensa tarjouksen hyväksymisen. Niin kauan kuin LittleLeloo ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.

Jos sopimus tehdään sähköisesti, LittleLeloo ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin sähköisen tiedonsiirron ja turvallisen verkkoympäristön varmistamiseksi. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, LittleLeloo ryhtyy asianmukaisiin turvatoimiin tätä varten.

LittleLeloo voi – lain puitteissa – saada selville, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa sekä kaikki ne tosiasiat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos LittleLeloo tämän tutkimuksen perusteella. Jos on hyvä syy olla solmimatta sopimusta, hänellä on oikeus perustellusti kieltäytyä toimeksiannosta tai pyynnöstä tai liittää toimeenpanoon erityisehtoja.

LittleLeloo lähettää seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle välineelle tuotteen tai palvelun mukana:

a. LittleLeloo-konttorin käyntiosoite, johon kuluttaja voi valittaa;

b. ehdot ja tapa, jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä maininta peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;

c. tiedot takuista ja olemassa olevista palveluista oston jälkeen;

d. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa mainitut tiedot, ellei LittleLeloo ole jo toimittanut näitä tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen täytäntöönpanoa;

e. edellytykset sopimuksen irtisanomiselle, jos sopimus on kestoltaan yli vuoden tai toistaiseksi voimassa oleva.

Laajennetun kaupan yhteydessä edellisen kappaleen säännös koskee vain ensimmäistä toimitusta.

Jokainen sopimus tehdään ehdoilla, jotka koskevat kyseisten tuotteiden riittävää saatavuutta.


6 artikla - Peruuttamisoikeus

Tuotteita toimitettaessa:

Ostaessaan tuotteita kuluttajalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus ilman syytä 14 päivän kuluessa. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja on vastaanottanut tuotteen tai kuluttajan ennalta määrittämä ja LittleLeloolle ilmoitettu.

Harkinta-ajan aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän säilyttää tuotteen. Mikäli hän käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän palauttaa tuotteen kaikkine tarvikkeineen ja – jos kohtuudella mahdollista – alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessaan LittleLeloolle LittleLoon antamien järkevien ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Mikäli kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä LittleLeloolle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä mallilomakkeella. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, tulee asiakkaan palauttaa tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitettu tavara on palautettu ajallaan, esimerkiksi lähetystositella. Jos asiakas ei ole kohdissa 2 ja 3 mainittujen määräaikojen umpeutumisen jälkeen ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamis- tai peruuttamisoikeuttaan. Tuotetta ei ole palautettu LittleLeloolle, myynti on tosiasia.

Palveluita toimitettaessa:

Palvelua tarjotessaan kuluttajalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus ilman syytä vähintään 14 päivän ajaksi sopimuksen tekopäivästä.

Käyttääkseen peruuttamisoikeuttaan kuluttaja keskittyy LittleLeloon kohtuullisiin ja selkeisiin ohjeisiin tarjouksen yhteydessä ja/tai viimeistään toimituksen yhteydessä.


7 artikla – Peruuttamisesta aiheutuvat kulut

Mikäli kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, tavaran palautuskulut ovat hänen vastuullaan.

Jos kuluttaja on maksanut summan, LittleLeloo palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa peruutuksesta. Edellytyksenä on, että LittleLeloo on jo vastaanottanut tuotteen takaisin tai että täydellinen palautus voidaan toimittaa.


8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

LittleLeloo voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden kohdissa 2 ja 3 kuvattujen tuotteiden osalta. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on voimassa vain, jos LittleLeloo on selvästi ilmoittanut tämän tarjouksessa, ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteille:

a. jotka LittleLeloo on vahvistanut kuluttajan ohjeiden mukaisesti;

b. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;

C. joita ei voida palauttaa luonteensa vuoksi;


9 artikla - Hinta

Tarjouksessa mainitun ajanjakson aikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja ei koroteta lukuun ottamatta arvonlisäverokantojen muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.

Toisin kuin edellisessä kappaleessa, LittleLeloo voi tarjota tuotteita tai palveluita, joiden hinnat ovat alttiina rahoitusmarkkinoiden vaihteluille ja joihin LittleLeloolla ei ole vaikutusta, vaihtelevilla tarjouspalkinnoilla. Tämä linkki vaihteluihin ja se, että kaikki mainitut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksessa. Hinnankorotukset 3 kuukauden sisällä sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos LittleLeloo on niin määrännyt ja:

a. ne ovat seurausta lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä; tai

b. Kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus hinnankorotuksen voimaantulopäivästä lukien.

Tuotteiden tai palveluiden tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Kaikki hinnat voivat sisältää paino- ja kirjoitusvirheitä. Mitään vastuuta ei oteta paino- ja kirjoitusvirheiden seurauksista. Paino- ja kirjoitusvirheiden sattuessa LittleLeloo ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta väärään hintaan.


Artikla 10 – Vaatimustenmukaisuus ja takuu

LittleLeloo takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten virheettömyyden ja/tai käytettävyyden vaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien lakimääräysten ja/tai hallituksen määräysten mukaisia. Sovittaessa LittleLeloo takaa myös tuotteen soveltuvuuden muuhun kuin normaaliin käyttöön.

LittleLeloo, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi vedota LittleLelooa vastaan ​​sopimuksen perusteella.

Mahdollisista virheistä tai virheellisesti toimitetuista tuotteista tulee ilmoittaa LittleLeloolle kirjallisesti 2 viikon kuluessa toimituksesta. Palautettavan tuotteen tulee olla alkuperäisessä pakkauksessa ja uudenveroisessa kunnossa.

LittleLeloon takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. LittleLeloo ei ole koskaan vastuussa tuotteiden perimmäisestä soveltuvuudesta kuluttajan jokaiseen yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä mistään tuotteiden käyttöä tai käyttöä koskevista neuvoista.

Takuuta ei sovelleta, jos:

Kuluttaja on itse korjannut toimitetut tuotteet ja/tai käsitellyt tai antanut kolmansien osapuolien korjata ja/tai käsitellä;

Toimitetut tuotteet altistuvat epänormaaleille olosuhteille tai muutoin huolimattomalle käsittelylle tai LittleLeloon ja/tai pakkauksessa olevien ohjeiden vastaisesti käsitellään; Puute kokonaan tai osittain johtuu säännöksistä, jotka hallitus on antanut tai tulee antamaan koskien käytettyjen materiaalien laatu tai laatu.


11 artikla - Toimitus ja toteutus

LittleLeloo tulee olemaan mahdollisimman huolellinen tuotetilausten vastaanottamisessa ja toteuttamisessa sekä palveluhakemusten arvioinnissa.

Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.

LittleLeloo toteuttaa hyväksytyt tilaukset sopivalla nopeudella, mutta viimeistään 4 päivän sisällä noudattaen tämän artiklan 30 kappaleessa todettua, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai se voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttaja saa tästä ilmoituksen viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Kuluttajalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus ilman kuluja. Kuluttajalla ei ole oikeutta korvaukseen.

Kaikki toimitusehdot ovat suuntaa-antavia. Kuluttaja ei voi saada oikeuksia mainituilta ajanjaksoilta. Määräajan ylittäminen ei oikeuta kuluttajaa korvaukseen.

Jos purkaminen tapahtuu tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, LittleLeloo palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa irtisanomisen jälkeen.

Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, LittleLeloo pyrkii tarjoamaan korvaavan tuotteen saataville. Viimeistään toimitushetkellä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavien tuotteiden peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Kaikkien palautusten kustannukset ovat LittleLeloo kustannuksella.

Tuotteiden vaurioitumis- ja/tai katoamisriski on LittleLeloolla aina toimitushetkeen asti kuluttajalle tai LittleLeloolle etukäteen nimetylle edustajalle, ellei toisin ole erikseen sovittu.


12 artikla - Tapahtumien kesto: kesto, peruutus ja jatkaminen

Peruutus

Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi tehdyn sopimuksen, joka ulottuu tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, milloin tahansa sovittuja peruutussääntöjä noudattaen ja enintään kuukauden irtisanomisajalla. .

Kuluttaja voi tehdä sopimuksen, joka on tehty määräajaksi ja joka ulottuu tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, aina loppua kohden. irtisanoa määräajan noudattaen sovittuja irtisanomissääntöjä ja enintään kuukauden irtisanomisaikaa.

Kuluttajat voivat edellisissä kappaleissa mainitut sopimukset:

irtisanoa milloin tahansa, eikä se saa olla rajoitettu irtisanomiseen tiettyyn aikaan tai tietyn ajanjakson aikana;

ainakin peruuttaa samalla tavalla kuin hän oli tehnyt ne;

peruuttaa aina samalla irtisanomisajalla kuin LittleLeloo on itselleen määrännyt.

Laajentaminen

Määräaikaista sopimusta, joka ulottuu tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, ei saa hiljattain uusia tai uusia määräajaksi.

Toisin kuin edellisessä kappaleessa, määräajaksi tehty sopimus, joka ulottuu päivittäisten uutisten ja viikoittain sanoma- ja aikakauslehtien säännölliseen jakeluun, voidaan hiljaisesti uusia enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja hyväksyy tämän laajennetun sopimuksen. jatkoajan päättyminen voidaan perua enintään kuukauden irtisanomisajalla.

Määräajaksi tehty sopimus, joka ulottuu tavaroiden tai palvelujen säännölliseen toimitukseen, voidaan uusia vain hiljaisesti toistaiseksi, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen enintään kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisaika, mikäli sopimus ulottuu päivä-, uutis- ja viikko- ja aikakauslehtien säännölliseen, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaan jakeluun.

Päivä-, uutis- ja viikko- ja aikakauslehtien säännölliseen jakeluun (kokeilu- tai esittelytilaus) tehty rajoitettu kestosopimus ei jatku hiljaisesti ja päättyy automaattisesti kokeilu- tai tutustumisjakson jälkeen.

Kallis

Jos sopimus on kestoltaan yli vuoden, kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus vastusta irtisanomista ennen sovitun ajan päättymistä.


13 artikla - Maksu

Ellei toisin ole sovittu, kuluttajan velat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen tapauksessa tämä aika alkaa kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa LittleLeloolle viipymättä toimitettujen tai ilmoitettujen maksutietojen epätarkkuuksista.

Jos kuluttaja laiminlyö maksun, LittleLeloolla on oikeus oikeudellisin rajoituksin periä kohtuulliset kulut, jotka on ilmoitettu kuluttajalle etukäteen.


14 artikla - Valitusmenettely

LittleLeloolla on hyvin julkistettu valitusmenettely ja se käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat reklamaatiot on esitettävä täydellisesti ja selkeästi kuvattuna LittleLeloolle 7 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet.

LittleLeloolle lähetettyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa vastaanottopäivästä. Jos valitus vaatii ennakoitavissa olevaa pidempää käsittelyaikaa, LittleLeloo vastaa 14 päivän kuluessa vastaanottoilmoituksella ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa tarkempaa vastausta.


15 artikla - Riidat

LittleLeloo ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin sovelletaan näitä yleisiä ehtoja, sovelletaan vain Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttaja asuu ulkomailla.


16 artikla – Lisä- tai poikkeavat määräykset

Lisämääräykset tai näistä ehdoista poikkeaminen ei saa olla kuluttajan vahingoksi, ja sen tulee olla
tallennetaan kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla kestotavaralle
välineellä.