Regulaminem

 

Indeks:

Artykuł 1 - Definicje

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł 3 - Stosowanie

Artykuł 4 - Oferta

Artykuł 5 - Umowa

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Artykuł 9 - Cena

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie

Artykuł 12 - Transakcje czasowe: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

Artykuł 13 - Płatność

Artykuł 14 - Procedura reklamacyjna

Artykuł 15 - Spory

Artykuł 16 – Postanowienia dodatkowe lub odmienneArtykuł 1 - Definicje

W tych warunkach:

Okres na odstąpienie od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy;

Konsument: osoba fizyczna, która nie wykonuje zawodu lub działalności gospodarczej i zawiera umowę na odległość z LittleLeloo

Dzień: dzień kalendarzowy;

Czas trwania transakcji: umowa na odległość dotycząca szeregu produktów i/lub usług, w przypadku których obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;

Trwały nośnik danych: każdy środek umożliwiający konsumentowi lub LittleLeloo przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe wgląd i niezmienione odtworzenie przechowywanych informacji.

Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w terminie do odstąpienia od umowy;

Wzór formularza: wzór formularza odstąpienia od umowy udostępniany przez LittleLeloo, który konsument może wypełnić, jeśli chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

Przedsiębiorca (LittleLeloo): osoba fizyczna lub prawna oferująca konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;

Umowa na odległość: umowa, na mocy której w ramach zorganizowanego przez LittleLeloo systemu sprzedaży produktów i/lub usług na odległość, aż do zawarcia umowy włącznie, wykorzystywana jest tylko jedna lub więcej technik porozumiewania się na odległość;

Technika porozumiewania się na odległość: środek, za pomocą którego można zawrzeć umowę, bez tzw
konsument i LittleLeloo spotykają się w tym samym pomieszczeniu w tym samym czasie.

Regulamin: niniejszy Ogólny Regulamin LittleLeloo.Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Numer Izby Handlowej: 72686790

VAT: NL001849391B75

Zarejestrowana nazwa firmy Izba Handlowa: LittleLeloo

Właściciel firmy: Jessica Hendrickx

Adres firmy: Van der Duinstraat 128, 5161 BS, Sprang-Capelle

Numer telefonu: ( +31 ) 06-48514851

Adres e-mail: Hello@artbyjessy.com

Strona internetowa: ArtbyJessy.com


 Artykuł 3 - Stosowanie

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty LittleLeloo oraz do każdej umowy i zamówienia na odległość pomiędzy LittleLeloo a konsumentem.

Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszego Regulaminu zostanie udostępniony Konsumentowi. Jeżeli nie będzie to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że z ogólnymi warunkami można zapoznać się pod adresem LittleLeloo, a na żądanie konsumenta zostaną one przesłane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie.

Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, w drodze odstępstwa od ustępu poprzedniego i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł w prosty sposób sposób można zapisać na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej oraz że na żądanie konsumenta zostaną one przesłane bezpłatnie drogą elektroniczną lub w inny sposób.

W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się mutatis mutandis, a konsument może w przypadku sprzecznych ogólnych warunków zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest najkorzystniejsze do niego. Jest.

Jeżeli w dowolnym momencie jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków handlowych stanie się w całości lub w części nieważne lub zniszczone, wówczas umowa i niniejsze warunki pozostaną nienaruszone, a przedmiotowe zastrzeżenie zostanie zastąpione postanowieniem, że zakres oryginału był zbliżony do jak to możliwe.

Sytuacje nieuregulowane w niniejszych ogólnych warunkach należy oceniać „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.

Brak jasności co do wyjaśnienia lub treści jednego lub większej liczby postanowień naszych warunków należy wyjaśnić „w duchu” niniejszych warunków.


Artykuł 4 - Oferta

Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.

Oferta jest niezobowiązująca. LittleLeloo ma prawo do zmiany i dostosowania oferty.

Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi właściwą ocenę oferty. Jeśli LittleLeloo wykorzystuje obrazy, stanowią one prawdziwe odzwierciedlenie oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste pomyłki lub oczywiste błędy w ofercie nie wiążą LittleLeloo.

Wszystkie zdjęcia, specyfikacje i informacje zawarte w ofercie mają charakter orientacyjny i nie mogą prowadzić do odszkodowania lub rozwiązania umowy.

Zdjęcia przy produktach są prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów. LittleLeloo nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.

Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:

cena z podatkami;

możliwe koszty wysyłki;

sposób, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania są do tego niezbędne;

czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy;

sposób płatności, dostawy i wykonania umowy;

termin przyjęcia oferty lub okres, w jakim LittleLeloo gwarantuje cenę;

wysokość taryfy za porozumiewanie się na odległość, jeżeli koszty korzystania z techniki porozumiewania się na odległość obliczane są na innej podstawie niż zwykła taryfa podstawowa za wykorzystywany środek porozumiewania się;

czy umowa została złożona po jej zawarciu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może skonsultować się z nią;

sposób, w jaki Konsument przed zawarciem umowy może sprawdzić dane podane przez niego w ramach umowy i w razie potrzeby je naprawić;

wszelkie inne języki, w których oprócz niderlandzkiego może zostać zawarta umowa;

kodeksy postępowania, którym podlega LittleLeloo oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; I

minimalny czas trwania umowy na odległość w przypadku transakcji przedłużonej.

Dostępne rozmiary, kolory, rodzaj materiałów


Artykuł 5 - Umowa

Umowa zostaje, z zastrzeżeniem ust. 4, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia odpowiednich warunków.

Jeżeli Konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, LittleLeloo niezwłocznie drogą elektroniczną potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostało potwierdzone przez LittleLeloo, Konsument może odstąpić od umowy.

Jeżeli umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej, LittleLeloo podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych i zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli Konsument ma możliwość zapłaty drogą elektroniczną, LittleLeloo podejmie w tym celu odpowiednie środki bezpieczeństwa.

LittleLeloo może – w ramach prawnych – uzyskać informację, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach istotnych dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeśli LittleLeloo na podstawie tych badań. ma uzasadnione podstawy, aby nie zawrzeć umowy, jest on uprawniony do odmowy wykonania zamówienia lub żądania, umotywowanego lub do uwzględnienia szczególnych warunków wykonania.

LittleLeloo prześle następujące informacje, w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument mógł je zapisać w przystępny sposób na trwałym nośniku wraz z produktem lub usługą:

A. adres siedziby oddziału LittleLeloo, pod który Konsument może zgłosić reklamację;

B. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub jednoznaczne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;

C. informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie po zakupie;

D. informacje zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszego regulaminu, chyba że LittleLeloo przekazała te informacje konsumentowi już przed zawarciem umowy;

mi. przesłanki dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na czas dłuższy niż rok lub jest zawarta na czas nieokreślony.

W przypadku transakcji przedłużonej postanowienie z akapitu poprzedniego dotyczy wyłącznie pierwszej dostawy.

Każda umowa zawierana jest w warunkach zawieszających wystarczającej dostępności danych produktów.


Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Dostarczając produkty:

Kupując Produkty Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Ten okres do odstąpienia od umowy rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub wcześniej wyznaczonym przez konsumenta i podanym do wiadomości LittleLeloo.

W okresie do namysłu konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu jedynie w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz – jeśli jest to rozsądnie możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu do LittleLeloo, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez LittleLeloo.

Jeżeli konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, ma obowiązek poinformować o tym LittleLeloo w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Konsument ma obowiązek poinformować o tym za pomocą wzoru formularza. Po zgłoszeniu przez konsumenta chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, klient ma obowiązek zwrócić produkt w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony w terminie, np. poprzez dowód wysyłki. Jeżeli Klient nie zgłosił chęci skorzystania z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy lub odstąpienia od umowy po upływie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3. produkt nie został zwrócony do LittleLeloo, sprzedaż jest faktem.

Świadcząc usługi:

Świadcząc usługi, konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie co najmniej 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument skoncentruje się na rozsądnych i jasnych instrukcjach dostarczonych przez LittleLeloo wraz z ofertą i/lub najpóźniej w momencie dostawy.


Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, koszty zwrotu towaru obciążają jego.

Jeżeli Konsument zapłacił kwotę, LittleLeloo zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po anulowaniu. Warunkiem jest otrzymanie produktu przez LittleLeloo lub przedstawienie ostatecznego dowodu pełnego zwrotu.


Artykuł 8 – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

LittleLeloo może wyłączyć prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy LittleLeloo wyraźnie stwierdziło to w ofercie, przynajmniej w terminie do zawarcia umowy.

Wyłączenie prawa odstąpienia jest możliwe tylko w przypadku produktów:

A. które zostały ustalone przez LittleLeloo zgodnie ze specyfikacjami konsumenta;

b. które mają wyraźnie osobisty charakter;

do. których nie można zwrócić ze względu na swój charakter;


Artykuł 9 - Cena

W okresie wskazanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegną podwyższeniu, za wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmiany stawek podatku VAT.

W przeciwieństwie do poprzedniego akapitu LittleLeloo może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które LittleLeloo nie ma wpływu, ze zmiennymi ofertami nagród. O tym powiązaniu z wahaniami oraz o tym, że podane ceny są cenami docelowymi, wspomina się w ofercie. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów.

Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy LittleLeloo tak zastrzegło i:

za. wynikają z przepisów lub postanowień ustawowych; lub

B. konsument ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem od dnia, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna.

Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Wszystkie ceny mogą zawierać błędy w druku i pisowni. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za skutki błędów w druku i pisowni. W przypadku błędów w druku lub pisowni LittleLeloo nie jest zobowiązane do dostarczenia produktu po błędnej cenie.


Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

LittleLeloo gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami solidności i/lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy i/lub przepisami rządowymi. Jeśli tak zostanie uzgodnione, LittleLeloo gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytku innego niż normalne.

Gwarancja udzielona przez LittleLeloo, producenta lub importera nie ma wpływu na uprawnienia i roszczenia, jakie Konsument może dochodzić wobec LittleLeloo na podstawie umowy.

Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty należy zgłosić LittleLeloo na piśmie w ciągu 2 tygodni od dostawy. Produkty zwracane muszą być w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie.

Okres gwarancji LittleLeloo odpowiada okresowi gwarancji producenta. LittleLeloo nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do konkretnego zastosowania konsumenta ani za jakiekolwiek porady dotyczące użytkowania lub stosowania produktów.

Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli:

Konsument sam naprawił i/lub przetworzył dostarczone produkty lub zlecił naprawę i/lub przetworzenie osobom trzecim;

Dostarczone produkty są narażone na działanie nienormalnych warunków lub w inny sposób nieostrożne obchodzenie się lub traktowanie niezgodnie z instrukcjami LittleLeloo i/lub na opakowaniu; Nieadekwatność w całości lub w części wynika z przepisów, które rząd wydał lub wprowadzi w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.


Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie

LittleLeloo dołoży wszelkich starań przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz ocenie wniosków o świadczenie usług.

Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał firmie.

Z należytym przestrzeganiem postanowień punktu 4 tego artykułu, LittleLeloo zrealizuje przyjęte zamówienia z dogodną szybkością, ale najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że konsument zgodził się na dłuższy termin dostawy. Jeżeli dostawa opóźni się lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane lub zostanie zrealizowane jedynie w części, Konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni od złożenia zamówienia. W takim wypadku Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.

Wszystkie warunki dostawy mają charakter orientacyjny. Konsument nie może czerpać żadnych praw z żadnego z wymienionych okresów. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania.

W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu LittleLeloo zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po rozwiązaniu umowy.

Jeżeli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, LittleLeloo dołoży wszelkich starań, aby udostępnić artykuł zamienny. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie jasno i zrozumiale zaznaczone, że dostarczony zostanie przedmiot zamienny. W przypadku artykułów zamiennych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa LittleLeloo.

Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na LittleLeloo aż do momentu dostarczenia towaru do konsumenta lub wcześniej wyznaczonego przedstawiciela LittleLeloo, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.


Artykuł 12 - Transakcje czasowe: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

Anulowanie

Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony, której przedmiotem są regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w każdym czasie, z zachowaniem ustalonych zasad odstąpienia od umowy oraz z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia .

Konsument może zawrzeć umowę zawieraną na czas oznaczony, a polegającą na regularnej dostawie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, przez cały czas aż do jej zakończenia. odstąpić od umowy na czas określony z zachowaniem ustalonych zasad anulowania i z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż XNUMX miesiąc.

Konsumenci mogą zawrzeć umowy, o których mowa w poprzednich akapitach:

anulować w dowolnym momencie i nie ograniczać się do wypowiedzenia w określonym czasie lub w danym okresie;

przynajmniej anuluj w ten sam sposób, w jaki zostały przez niego wprowadzone;

zawsze anuluj umowę z zachowaniem takiego samego okresu wypowiedzenia, jaki ustalił dla siebie LittleLeloo.

Rozbudowa

Umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może zostać automatycznie przedłużona ani przedłużona na czas określony.

W przeciwieństwie do poprzedniego akapitu umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostarczanie wiadomości codziennych oraz cotygodniowych gazet i czasopism może zostać automatycznie przedłużona na czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy, jeżeli konsument zgadza się na tę przedłużoną umowę. po zakończeniu przedłużenia można wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż XNUMX miesiąc.

Umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostawy produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony jedynie wówczas, gdy konsument może w każdej chwili odstąpić od niej z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc i okres wypowiedzenia wynoszący maksymalnie trzy miesiące w przypadku, gdy umowa dotyczy regularnego, lecz rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczania dzienników, wiadomości i tygodników oraz czasopism.

Umowa na czas określony na regularne dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodników oraz czasopism (prenumerata próbna lub wstępna) nie jest automatycznie kontynuowana i wygasa automatycznie po upływie okresu próbnego lub wstępnego.

Drogi

Jeżeli umowa obowiązuje dłużej niż rok, konsument może ją rozwiązać w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że względy zasadności i rzetelności sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu.


Artykuł 13 - Płatność

O ile nie uzgodniono inaczej, należności konsumenta należy uregulować w terminie 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi okres ten rozpoczyna się po konsument otrzymał potwierdzenie zawarcia umowy.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić LittleLeloo nieścisłości w podanych lub podanych danych dotyczących płatności.

W przypadku niewywiązania się przez konsumenta z umowy LittleLeloo ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, pobrać uzasadnione koszty, o których konsument został wcześniej poinformowany.


Artykuł 14 - Procedura reklamacyjna

LittleLeloo posiada dobrze nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamacje zgodnie z niniejszą procedurą reklamacyjną.

Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy zgłaszać LittleLeloo w sposób wyczerpujący i jasny w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Konsumenta wady.

Reklamacje zgłoszone do LittleLeloo zostaną udzielone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrywania, LittleLeloo odpowie w ciągu 14 dni, powiadamiając o jej otrzymaniu i wskazując, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.


Artykuł 15 - Spory

W przypadku umów pomiędzy LittleLeloo a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą.


Artykuł 16 – Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Postanowienia dodatkowe lub odstępstwa od niniejszego regulaminu nie mogą, a wręcz muszą działać na szkodę Konsumenta
zapisane w formie pisemnej lub w sposób umożliwiający konsumentowi przechowywanie ich w przystępny sposób na trwałym nośniku
średni.