Podmienky

 

index:

Článok 1 - Vymedzenie pojmov

Článok 2 – Totožnosť podnikateľa

Článok 3 - Uplatniteľnosť

Článok 4 - Ponuka

Článok 5 - Zmluva

Článok 6 - Právo na odstúpenie od zmluvy

Článok 7 – Náklady v prípade odstúpenia od zmluvy

Článok 8 - Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

Článok 9 - Cena

Článok 10 – Zhoda a záruka

Článok 11 - Doručenie a vykonanie

Článok 12 – Trvanie transakcií: trvanie, zrušenie a predĺženie

Článok 13 - Platba

Článok 14 - Reklamačný poriadok

Článok 15 - Spory

Článok 16 – Dodatočné alebo odchylné ustanoveniaČlánok 1 - Vymedzenie pojmov

Za týchto podmienok:

Lehota na zváženie: lehota, počas ktorej môže spotrebiteľ využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy;

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci výkonu svojho povolania alebo podnikania a uzatvára zmluvu na diaľku s LittleLeloo

Deň: kalendárny deň;

Trvanie transakcie: zmluva na diaľku týkajúca sa série produktov a/alebo služieb, ktorých dodanie a/alebo nákup je rozložený v čase;

Odolný dátový nosič: akýkoľvek prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo LittleLeloo uchovávať informácie, ktoré sú adresované jemu osobne, spôsobom, ktorý umožňuje budúcu konzultáciu a nezmenenú reprodukciu uložených informácií.

Právo na odstúpenie od zmluvy: možnosť spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy na diaľku v rámci lehoty na rozmyslenie;

Vzorový formulár: vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý spoločnosť LittleLeloo sprístupňuje a ktorý môže spotrebiteľ vyplniť, ak chce využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy.

Podnikateľ (LittleLeloo): fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka produkty a/alebo služby spotrebiteľom na diaľku;

Zmluva na diaľku: dohoda, pri ktorej sa v rámci systému organizovaného spoločnosťou LittleLeloo na predaj produktov a/alebo služieb na diaľku až do uzavretia zmluvy vrátane, používa iba jedna alebo viacero techník komunikácie na diaľku;

Technika komunikácie na diaľku: prostriedky, ktoré možno použiť na uzavretie zmluvy bez
spotrebiteľ a LittleLeloo sa stretávajú v rovnakej miestnosti v rovnakom čase.

Podmienky: súčasné Všeobecné podmienky LittleLeloo.Článok 2 – Totožnosť podnikateľa

Číslo obchodnej komory: 72686790

DPH: NL001849391B75

Registrovaný obchodný názov Obchodná komora: LittleLeloo

Majiteľ firmy: Jessica Hendrickx

Adresa firmy: Van der Duinstraat 128, 5161 BS, Sprang-Capelle

Telefónne číslo: ( +31 ) 06-48514851

E-mailová adresa: Hello@artbyjessy.com

Webstránka: ArtbyJessy.com


 Článok 3 - Uplatniteľnosť

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú ponuku od LittleLeloo a na každú zmluvu na diaľku a objednávky medzi LittleLeloo a spotrebiteľom.

Pred uzavretím zmluvy na diaľku bude spotrebiteľovi sprístupnený text týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak to nie je primerane možné, pred uzavretím zmluvy na diaľku bude uvedené, že všeobecné obchodné podmienky je možné nahliadnuť na LittleLeloo a na žiadosť spotrebiteľa budú v čo najkratšom čase bezplatne zaslané.

Ak je zmluva uzatvorená na diaľku elektronicky, odchylne od predchádzajúceho odseku a pred uzavretím zmluvy na diaľku je možné znenie týchto všeobecných obchodných podmienok sprístupniť spotrebiteľovi elektronicky tak, aby spotrebiteľ mohol jednoduchým spôsobom môže byť uložený na trvanlivom nosiči dát. Ak to nie je primerane možné, pred uzavretím zmluvy na diaľku bude uvedené, kde je možné všeobecné obchodné podmienky elektronicky nahliadnuť a že na žiadosť spotrebiteľa budú bezplatne zaslané elektronickými prostriedkami alebo iným spôsobom.

V prípade, že okrem týchto všeobecných obchodných podmienok platia aj špecifické produktové alebo servisné podmienky, druhý a tretí odsek sa použijú primerane a spotrebiteľ sa môže v prípade rozporu všeobecných obchodných podmienok vždy odvolať na to platné ustanovenie, ktoré je najvýhodnejšie. jemu. je.

Ak je jedno alebo viacero ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok kedykoľvek úplne alebo čiastočne neplatné alebo zničené, potom zmluva a tieto podmienky zostanú nedotknuté a predmetné ustanovenie bude nahradené ustanovením, že rozsah pôvodných podmienok sa čo najviac približuje ako sa dá.

Situácie, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, je potrebné posudzovať „v duchu“ týchto všeobecných obchodných podmienok.

Nejasnosť vysvetlenia alebo obsahu jedného alebo viacerých ustanovení našich zmluvných podmienok by mala byť vysvetlená „v duchu“ týchto zmluvných podmienok.


Článok 4 - Ponuka

Ak má ponuka obmedzenú dobu platnosti alebo je predmetom podmienok, bude to v ponuke výslovne uvedené.

Ponuka je nezáväzná. LittleLeloo je oprávnená meniť a upravovať ponuku.

Ponuka obsahuje úplný a presný popis ponúkaných produktov a/alebo služieb. Popis je dostatočne podrobný na to, aby spotrebiteľ mohol správne posúdiť ponuku. Ak LittleLeloo používa obrázky, sú skutočným odrazom ponúkaných produktov a/alebo služieb. Zjavné chyby alebo zjavné chyby v ponuke LittleLeloo nezaväzujú.

Všetky obrázky, špecifikácie a informácie v ponuke sú informatívne a nemôžu viesť k kompenzácii alebo zrušeniu zmluvy.

Obrázky s produktmi sú skutočným odrazom ponúkaných produktov. Spoločnosť LittleLeloo nemôže zaručiť, že zobrazené farby presne zodpovedajú skutočným farbám produktov.

Každá ponuka obsahuje také informácie, aby bolo spotrebiteľovi jasné, aké práva a povinnosti sú spojené s prijatím ponuky. Týka sa to najmä:

cena vrátane daní;

možné náklady na prepravu;

spôsob, akým bude zmluva uzatvorená a aké úkony sú na to potrebné;

či sa uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy;

spôsob platby, doručenia a vykonania dohody;

lehota na prijatie ponuky alebo lehota, v ktorej LittleLeloo garantuje cenu;

výšku tarify za komunikáciu na diaľku, ak sú náklady na použitie techniky na komunikáciu na diaľku vypočítané na inom základe, ako je bežná základná tarifa za použité komunikačné prostriedky;

či je dohoda uzavretá po uzavretí a ak áno, ako sa s ňou môže spotrebiteľ poradiť;

spôsob, akým môže spotrebiteľ pred uzatvorením zmluvy skontrolovať údaje, ktoré poskytol na základe zmluvy, av prípade potreby ich opraviť;

akékoľvek ďalšie jazyky, v ktorých okrem holandčiny možno zmluvu uzavrieť;

kódexy správania, ktorým LittleLeloo podlieha, a spôsob, akým môže spotrebiteľ tieto kódexy správania elektronicky nahliadnuť; a

minimálnu dobu trvania zmluvy na diaľku v prípade predĺženej transakcie.

Dostupné veľkosti, farby, typy materiálov


Článok 5 - Zmluva

Dohoda je s výhradou ustanovenia odseku 4 uzatvorená okamihom prijatia ponuky spotrebiteľom a splnením zodpovedajúcich podmienok.

Ak spotrebiteľ prijal ponuku elektronicky, LittleLeloo bezodkladne elektronicky potvrdí prijatie prijatia ponuky. Pokiaľ LittleLeloo nepotvrdí prijatie tohto prijatia, spotrebiteľ môže zmluvu zrušiť.

Ak je zmluva vytvorená elektronicky, LittleLeloo prijme vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie elektronického prenosu údajov a zaistenie bezpečného webového prostredia. Ak môže spotrebiteľ platiť elektronicky, LittleLeloo na tento účel prijme vhodné bezpečnostné opatrenia.

LittleLeloo sa môže – v rámci právnych rámcov – informovať o tom, či spotrebiteľ dokáže splniť svoje platobné povinnosti, ako aj o všetkých skutočnostiach a faktoroch, ktoré sú dôležité pre zodpovedné uzatvorenie zmluvy na diaľku. Ak LittleLeloo na základe tohto výskumu. dobrý dôvod neuzavrieť dohodu, je oprávnený odmietnuť príkaz alebo žiadosť, motivovaný alebo k vykonaniu pripojiť osobitné podmienky.

Spoločnosť LittleLeloo zašle s produktom alebo službou nasledujúce informácie písomne ​​alebo tak, aby ich spotrebiteľ mohol prístupným spôsobom uložiť na trvanlivom nosiči:

a. návštevná adresa pobočky LittleLeloo, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť so sťažnosťami;

b. podmienky, za ktorých a spôsob, akým môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, alebo jasné vyhlásenie o vylúčení práva na odstúpenie od zmluvy;

c. informácie o zárukách a existujúcich službách po zakúpení;

d. informácie uvedené v článku 4 ods. 3 týchto podmienok, pokiaľ LittleLeloo tieto informácie spotrebiteľovi neposkytla už pred uzavretím zmluvy;

e. požiadavky na ukončenie dohody, ak je dohoda uzatvorená na viac ako jeden rok alebo na dobu neurčitú.

V prípade predĺženej transakcie sa ustanovenie v predchádzajúcom odseku vzťahuje len na prvú dodávku.

Každá dohoda sa uzatvára za odkladných podmienok dostatočnej dostupnosti príslušných produktov.


Článok 6 - Právo na odstúpenie od zmluvy

Pri dodávaní výrobkov:

Pri nákupe produktov má spotrebiteľ možnosť odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Toto obdobie na rozmyslenie sa začína dňom nasledujúcim po prijatí produktu spotrebiteľom alebo dňom, ktorý spotrebiteľ vopred určil a oznámil spoločnosti LittleLeloo.

Počas lehoty na rozmyslenie bude spotrebiteľ zaobchádzať s výrobkom a obalom opatrne. Produkt rozbalí alebo použije len v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie, či si chce produkt ponechať. Ak využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vráti produkt so všetkým príslušenstvom a – ak je to primerane možné – v pôvodnom stave a obale spoločnosti LittleLeloo v súlade s primeranými a jasnými pokynmi poskytnutými spoločnosťou LittleLeloo.

Ak chce spotrebiteľ využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný to oznámiť spoločnosti LittleLeloo do 14 dní od prijatia produktu. Spotrebiteľ to musí oznámiť prostredníctvom vzorového formulára. Potom, čo spotrebiteľ oznámil, že chce využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí vrátiť produkt do 14 dní. Vrátenie dodaného tovaru musí spotrebiteľ preukázať včas, napríklad dokladom o odoslaní. Ak zákazník neoznámil, že chce využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy alebo na odstúpenie od zmluvy po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 2 a 3. produkt nebol vrátený spoločnosti LittleLeloo, predaj je skutočnosťou.

Pri poskytovaní služieb:

Spotrebiteľ má pri poskytovaní služieb možnosť vypovedať zmluvu bez udania dôvodu po dobu najmenej 14 dní, počnúc dňom uzavretia zmluvy.

Aby mohol spotrebiteľ využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, zameria sa na primerané a jasné pokyny, ktoré spoločnosť LittleLeloo poskytne spolu s ponukou a/alebo najneskôr pri doručení.


Článok 7 – Náklady v prípade odstúpenia od zmluvy

Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru znáša jeho účet.

Ak spotrebiteľ zaplatil sumu, LittleLeloo vráti túto sumu čo najskôr, ale najneskôr do 14 dní po zrušení. Podmienkou je, že produkt už bol obdržaný spoločnosťou LittleLeloo alebo je možné predložiť presvedčivý dôkaz o úplnom vrátení.


Článok 8 - Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

Spoločnosť LittleLeloo môže vylúčiť právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy pri produktoch popísaných v odsekoch 2 a 3. Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy platí len vtedy, ak to spoločnosť LittleLeloo jasne uviedla v ponuke, aspoň včas pred uzavretím zmluvy.

Vylúčenie práva na odstúpenie je možné iba pre produkty:

a. ktoré boli založené spoločnosťou LittleLeloo v súlade so špecifikáciami spotrebiteľa;

b. ktoré majú jednoznačne osobnú povahu;

c. ktoré sa vzhľadom na svoju povahu nemôžu vrátiť;


Článok 9 - Cena

Počas obdobia uvedeného v ponuke nebudú ceny ponúkaných produktov a/alebo služieb zvyšované, s výnimkou zmeny cien v dôsledku zmeny sadzieb DPH.

Na rozdiel od predchádzajúceho odseku môže LittleLeloo ponúkať produkty alebo služby, ktorých ceny podliehajú výkyvom na finančnom trhu a na ktoré LittleLeloo nemá žiadny vplyv, s variabilnými výhrami. Tento odkaz na výkyvy a skutočnosť, že všetky uvedené ceny sú cieľové ceny, sú uvedené v ponuke. Zvýšenie ceny do 3 mesiacov po uzavretí zmluvy je povolené len vtedy, ak je výsledkom zákonných predpisov alebo ustanovení.

Zvýšenie cien od 3 mesiacov po uzavretí zmluvy je povolené len vtedy, ak to LittleLeloo stanovilo a:

a. sú výsledkom zákonných predpisov alebo ustanovení; alebo

b. spotrebiteľ má právo vypovedať zmluvu s účinnosťou odo dňa účinnosti zvýšenia ceny.

Ceny uvedené v ponuke produktov alebo služieb sú vrátane DPH.

Všetky ceny podliehajú tlačovým a preklepovým chybám. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následky tlačových a preklepových chýb. V prípade tlačových a preklepových chýb LittleLeloo nie je povinná dodať produkt za nesprávnu cenu.


Článok 10 – Zhoda a záruka

LittleLeloo zaručuje, že produkty a/alebo služby sú v súlade s dohodou, špecifikáciami uvedenými v ponuke, primeranými požiadavkami na spoľahlivosť a/alebo použiteľnosť a právnymi ustanoveniami platnými ku dňu uzavretia zmluvy a/alebo vládnymi nariadeniami. V prípade dohody LittleLeloo tiež zaručuje, že výrobok je vhodný na iné ako bežné použitie.

Záruka poskytovaná spoločnosťou LittleLeloo, výrobcom alebo dovozcom nemá vplyv na zákonné práva a nároky, ktoré si spotrebiteľ môže uplatniť voči spoločnosti LittleLeloo na základe zmluvy.

Akékoľvek chyby alebo nesprávne dodané produkty musia byť nahlásené spoločnosti LittleLeloo písomne ​​do 2 týždňov po doručení. Vrátenie produktov musí byť v pôvodnom obale a v novom stave.

Záručná doba LittleLeloo zodpovedá záručnej dobe výrobcu. LittleLeloo nikdy nezodpovedá za konečnú vhodnosť produktov pre každú jednotlivú aplikáciu spotrebiteľom, ani za žiadne rady týkajúce sa použitia alebo aplikácie produktov.

Záruka sa nevzťahuje na:

Spotrebiteľ si dodané produkty sám opravil a/alebo spracoval alebo dal opraviť a/alebo spracovať tretím osobám;

Dodané produkty sú vystavené abnormálnym podmienkam alebo inak neopatrnému zaobchádzaniu alebo sa s nimi zaobchádza v rozpore s pokynmi LittleLeloo a/alebo na obale; Celková alebo čiastočná nedostatočnosť je výsledkom nariadení, ktoré vláda vydala alebo urobí v súvislosti s charakter alebo kvalita použitých materiálov.


Článok 11 - Doručenie a vykonanie

LittleLeloo bude pri prijímaní a realizácii objednávok produktov a pri posudzovaní žiadostí o poskytovanie služieb maximálne opatrný.

Miestom dodania je adresa, ktorú spotrebiteľ oznámil spoločnosti.

Pri riadnom dodržaní toho, čo je uvedené v odseku 4 tohto článku, LittleLeloo vybaví prijaté objednávky s pohodlnou rýchlosťou, najneskôr však do 30 dní, pokiaľ spotrebiteľ nesúhlasil s dlhšou dodacou lehotou. Ak sa dodávka oneskorí, alebo ak nie je možné objednávku alebo ju zrealizovať len čiastočne, bude o tom spotrebiteľ informovaný najneskôr do 30 dní od zadania objednávky. V takom prípade má spotrebiteľ právo ukončiť zmluvu bez akýchkoľvek nákladov. Spotrebiteľ nemá nárok na náhradu škody.

Všetky dodacie podmienky sú orientačné. Spotrebiteľovi z uvedených období nevznikajú žiadne práva. Prekročenie lehoty neoprávňuje spotrebiteľa na kompenzáciu.

V prípade zrušenia v súlade s odsekom 3 tohto článku spoločnosť LittleLeloo vráti sumu, ktorú spotrebiteľ zaplatil, čo najskôr, najneskôr však do 14 dní po ukončení.

Ak sa ukáže, že doručenie objednaného produktu nie je možné, LittleLeloo sa bude snažiť poskytnúť náhradný produkt. Najneskôr pri dodaní bude jasne a zrozumiteľne uvedené, že bude dodaný náhradný tovar. V prípade náhradných položiek nemožno vylúčiť právo na odstúpenie od zmluvy. Náklady na akúkoľvek spätnú zásielku hradí LittleLeloo.

Riziko poškodenia a/alebo straty produktov znáša spoločnosť LittleLeloo až do okamihu doručenia spotrebiteľovi alebo vopred určenému zástupcovi spoločnosti LittleLeloo, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.


Článok 12 – Trvanie transakcií: trvanie, zrušenie a predĺženie

Zrušenie

Spotrebiteľ môže vypovedať zmluvu, ktorá bola uzatvorená na dobu neurčitú a ktorá sa vzťahuje na pravidelné dodávanie produktov (vrátane elektriny) alebo služieb, kedykoľvek pri riadnom dodržaní dohodnutých pravidiel pre odstúpenie od zmluvy s výpovednou lehotou až jeden mesiac. .

Zmluvu, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú a ktorá sa vzťahuje na pravidelné doručovanie produktov (vrátane elektriny) alebo služieb, môže spotrebiteľ uzavrieť až do konca kedykoľvek. zrušiť lehotu na dobu určitú pri dodržaní dohodnutých storno pravidiel a s výpovednou lehotou nie dlhšou ako jeden mesiac.

Spotrebitelia môžu dohody uvedené v predchádzajúcich odsekoch:

zrušiť kedykoľvek a neobmedzovať sa na ukončenie v konkrétnom čase alebo v danom období;

prinajmenšom zrušiť rovnakým spôsobom, akým boli uzatvorené;

vždy zrušiť s rovnakou výpovednou lehotou, akú si LittleLeloo stanovila.

Predĺženie

Zmluvu uzatvorenú na dobu určitú, ktorá sa vzťahuje na pravidelné dodávky produktov (vrátane elektriny) alebo služieb, nie je možné konkludentne obnoviť ani obnoviť na dobu určitú.

Na rozdiel od predchádzajúceho odseku, zmluvu, ktorá bola uzavretá na dobu určitú a ktorá sa vzťahuje na pravidelné doručovanie denných správ a týždenníkov a časopisov, možno konkludentne predĺžiť na dobu určitú, najviac na tri mesiace, ak spotrebiteľ súhlasí s touto rozšírenou dohodou. koniec predĺženia možno zrušiť s výpovednou lehotou najviac jeden mesiac.

Zmluvu, ktorá bola uzavretá na dobu určitú a ktorá sa vzťahuje na pravidelné doručovanie produktov alebo služieb, možno konkludentne obnoviť na dobu neurčitú len vtedy, ak ju spotrebiteľ môže kedykoľvek zrušiť s výpovednou lehotou nie dlhšou ako jeden mesiac a výpovednú lehotu najviac tri mesiace, ak sa zmluva vzťahuje na pravidelné, avšak menej ako raz za mesiac, doručovanie denných, spravodajských a týždenníkov a časopisov.

Zmluva na obmedzené trvanie na pravidelné doručovanie denných, spravodajských a týždenných novín a časopisov (skúšobné alebo úvodné predplatné) nepokračuje automaticky a automaticky sa končí po skúšobnej alebo úvodnej lehote.

Drahý

Ak zmluva trvá dlhšie ako jeden rok, spotrebiteľ môže zmluvu vypovedať kedykoľvek s výpovednou lehotou nie dlhšou ako jeden mesiac, pokiaľ primeranosť a spravodlivosť nebráni zrušeniu pred uplynutím dohodnutej doby.


Článok 13 - Platba

Ak nie je dohodnuté inak, sumy dlžné spotrebiteľom musia byť zaplatené do 7 pracovných dní od začiatku lehoty na rozmyslenie podľa článku 6 ods. 1. V prípade dohody o poskytnutí služby táto lehota začína plynúť po spotrebiteľovi bolo doručené potvrdenie zmluvy.

Spotrebiteľ má povinnosť bezodkladne nahlásiť spoločnosti LittleLeloo nepresnosti v poskytnutých alebo uvedených platobných údajoch.

V prípade neplnenia zo strany spotrebiteľa má LittleLeloo právo, s výhradou zákonných obmedzení, účtovať si primerané náklady, o ktorých bol spotrebiteľ vopred informovaný.


Článok 14 - Reklamačný poriadok

LittleLeloo má dobre zverejnený reklamačný poriadok a reklamáciu vybavuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

Sťažnosti týkajúce sa plnenia zmluvy musia byť úplne a jasne popísané spoločnosti LittleLeloo do 7 dní po tom, čo spotrebiteľ zistil chyby.

Sťažnosti predložené spoločnosti LittleLeloo budú zodpovedané do 14 dní od dátumu prijatia. Ak si sťažnosť vyžaduje predvídateľný dlhší čas spracovania, LittleLeloo odpovie do 14 dní s oznámením o prijatí a uvedením, kedy môže spotrebiteľ očakávať podrobnejšiu odpoveď.


Článok 15 - Spory

Pre zmluvy medzi LittleLeloo a spotrebiteľom, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, platí iba holandské právo. Aj keď spotrebiteľ žije v zahraničí.


Článok 16 – Dodatočné alebo odchylné ustanovenia

Dodatočné ustanovenia alebo odchýlky od týchto obchodných podmienok nemusia byť na ujmu spotrebiteľa a musia byť
zaznamenané písomne ​​alebo tak, aby ich spotrebiteľ mohol prístupným spôsobom uložiť na trvanlivom zariadení
medium.